ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

ABR NEDİR

ABR-İŞİTSEL UYARILMIŞ  BEYİN SAPI CEVAPLARI(Ayrıca okuyun)

BERA-BEYİNSAPI UYARILMŞ CEVAP ODYOMETRİSİ

BAEP-BEYİNSAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı

BAER-BEYİNSAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ CEVAPLARI

İç kulaktan işitsel kortekse kadar uzanan yollarda işitsel bir uyaranın kullanılması ile ortaya çıkarılmış potansiyellerdir.

Abr latans periyoduna göre 3’e ayrılır:

İlk latanslar(0-2msn):  ECochG

Erken latanslar(2-10msn):  ABR

Orta latanslar(10-100msn):  AMLR

Geç  latanslar(100-300msn):  ALR(ALR ile ilgili detaylı yazı okuyunuz.)

P300(300msn)

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

ECOCHG:  Promontoryuma transtimpanik yolla yerleştirilen iğne elektrotlar aracılığı ile Kohlear mikrofonikler, sumasyon potansiyelleri, 8.sinir bileşik aksiyon potansiyellerinin ölçüldüğü yöntemdir.

Hangi hastalıkların tanısında kullanılır? İNSB, MENİERE

AMLR:ORTA LATANSLAR

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

ALR:GEÇ LATANSLAR

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

P300:300 MSN CİVARLARINDA GÖZLENİR

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım
ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

İŞİSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELERİ

Bu testlerde kaydedilen elektriksel aktivite aslında konsantre bir noktadan değil, kranyum içinde, ileti kapasitesi birbirinden farklı fizyolojik dokular ile çevrili çok odaklı sinirsel dokulardan kaynaklanmaktadır. Jeweet ve ark(1970) yedi dalga tanımlamışlardır ve normal işitmeye sahip insanlarda tüm dalgalar gözlenecek diye bir kaide yoktur. Normal işitenlerde en belirgin olarak tanınabilen dalgalar I, III ve V. dalgalardır. Ayrıca son sayılan dalgalar, azalan uyaran şiddeti ile birlikte kolaylıkla kaybolduğundan  I, III ve V.dalga  kolaylıkla ayırt edilir.İşitsel uyarılmış beyinsapı potansiyeli normalse genellikle bu üç dalgayı tanımakta zorluk çekilmez.  Ancak anormal İUBP’de dalgaların tanınması ve yorumlanması sıkıntı oluşturur. Peki  bu yedi dalga hangi bölgelerin cevabıdır?

ABR Nedir Ne Değil Detaylı Anlatım

I.dalganın tanınması:Verteks-ipsilateral mastoid derivasyonlarında yaklaşk 1.3 msn sonra belirir; bu süreden daha önce beliren dalgalar artefakt veya kohlear mikrofonik olabilir.Kohlear mikrofoniği diğerlerinden ayırmak için, alternate polarite kayıtlar yapılır ve elde edilen yanıtlar averajlanır.Alternate polaritede yapılan kayıtlamada kohlear mikrofoniklerin kaybolması beklenir.Oysa  I.dalga, uyaranın fazından etkilenmez ve yüksek uyaran hızlarında amplitüdü küçülür.Ayrıca  I.dalga, testin uygulandığı kişinin davranışsal eşiğinin 40-50 dB üzerinde elde edilebilir.Özellikle kohleanın bazal kıvrımının uyarılması sonucunda belirdiği kabul edilir.Dolayısıyla, bu dalganın belirmesi için bazal kıvrımdaki tüylü hücrelerin ve tiz frekanslara duyarlı kohlear sinir fibrillerinin normal veya normale yakın olması gerekir.

III.dalganın tanınması:Normal işitenlerde yaklaşık olarak I.  ve V.  dalgaların ortalarında gözlenir.Testin uygulandığı kişinin davranışsal eşiğinin 20-30 dB üzerinde elde edilebilir.

V.dalganın tanınması:Bu dalga İUBP’nin en istikrarlı ve en güvenilir dalgasıdır.Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. En düşük uyaran şiddetine kadar kaybolmayan tek dalgadır.( Testin uygulandığı kişinin davranışsal eşiğinin 5-15  dB üzerinde elde edilebilir.)
 2. Genellikle en yüksek amplitüdlü dalgadır.
 3. Yaş ve diğer faktörlerden en  az etkilenen  dalgadır.
 4. İpsilateral kayıtlarda IV. ve V. dalgalar birbirine bitişik olduğu halde, kontralateraldeki kayıtlarda bu dalgalar birbirinden ayrı olarak belirebilir. V.dalganın daha iyi tanınabilmesi için, her şiddet değerinde çift trase kaydı yapılarak, elde edilen pozitif ve negatif doruklar üst üste getirilir ve  dalgaların tam olarak çakışıp çakışmadığı kontrol edilir.

***Hem yenidoğanlarda hem de büyük bebeklerde periferik ve santral  matürasyonun birbirinden farklı olması, ABR’de I-V intervalinde devamlı azalma ile kendini göstermektedir.Her iki matürasyon 18 ay civarında tamamlanır ve I-V intervali stabilite kazanır.Ancak tam olarak erişkin forma benzemesinin 10 yaşı bulduğu söylenmektedir.

Kimlere uygulanır?

 • Kooperasyon güçlüğü olan hastalarda,
 • Objektif işitme eşikleri hakkında bilgi edinmede,
 • Lezyon varlığı eliminasyonunda veya lokalizasyonunda ayırıcı tanı olarak,
 • Organik olmayan işitme kayıplarında ve bunlardaki olası bir kaybın saptanmasında,
 • Retrokohlear patolojilerin kohlear patolojilerden ayırt edilmesinde,
 • Koma evrelerinin ve beyin ölümünün değerlendirilmesinde
 • Yenidoğan işitme taranmasında,
 • İNSB tanısında kullanılır.

İletim tipi işitme kayıplarında nasıl bir ABR sonucu bekleriz?

 • Bütün dalga latanslarında aynı oranda gecikme olur.                                                                   **İşitme kaybının artması ile gecikme süresi de orantılı olarak artmaktadır
 • İnterpeak latans normaldir.
 • Dalga morfolojisi normaldir.
 • Normal değerine göre V.dalga latansındaki her 0,4 msn’lik gecikme yaklaşık 10 dB’lik odyolojik kayba denk gelir.

Kohlear patolojilerde ABR bulguları

 • I.dalga büyük ölçüde kohlea patolojisinden etkilenir.*latans uzayabilir, amplitüd düşebilir.*
 • I.dalga çok küçük veya olmayabilir.
 • İPL normaldir.
 • Dalga morfolojisi bozuktur.
 • Alçak frekansları tutan kohlear patolojilerde normal ABR sonuçları elde edilir.

Retrokohlear patolojilerde ABR bulguları

 • I.dalga normaldir.
 • V.dalga latansında uzama meydana gelmektedir.
 • I-III,  I-V,  III-V İPL uzama gözlenir.
 • Her iki kulak arasında latans ve İPL farklılığı(İki kulak arasında V.dalgalar arası farkın 0,4 msn’yi aşması)
 • Dalga morfolojisi bozuktur.
 • OAE ile normal kohlear fonksiyon gösterildiği vakalarda anormal ABR veya dalga yokluğu retrokohlear bir patolojiyi düşünme sebeplerimizden olmalıdır.

odyoloji yüksek lisans tez danışmanlığı
Yazar Hakkında
Toplam 4 yazı
Sena Yapıcı
Sena Yapıcı
×

Bir Şeyler Ara